Menu

Registerbeskrivning

Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) 10 §.

1. Registeransvarig

Yrkeshögskolan Arcada Ab
Jan-Magnus Janssons plats 1
00560 Helsingfors
FO-nummer: 2553871-2

2. Registerärendenas handläggare och kontaktperson

Kommunikationschef Gunilla Sjöberg
Telefon 0207 699 675
E-post gunilla.sjoberg@arcada.fi

3. Registrets namn

Kundregister för Arcada Shop

4. Registrets användningsändamål

Upprätthållande av kundregisteret för Arcada Shop samt hantering och arkivering av kundernas beställningar.

För elektronisk direktreklam och nyhetsbrev begärs separat samtycke i samband med beställningen.

Personuppgifterna hanteras inom ramen för och i enlighet med personuppgiftslagen.

5. Registrets datainnehåll

Kundregistret innehåller följande uppgifter:

  • Kundens för- och efternamn
  • Postadress
  • E-postadress
  • Telefonnummer

6. Regelmässiga informationskällor

Kontakt- och kunduppgifterna i registret inhämtas av kunden själv då kunden beställer en produkt.

7. Regelmässigt utlämnande och överlämnande av uppgifter

Uppgifterna överlåts inte till tredje parter.

8. Principer för skyddet av registret

Material i pappersform förvaras i låsta utrymmen.

Elektroniskt material lagras på serverdator, som finns i låst utrymme med tillgång endast för auktoriserad personal och med passerkontroll. Säkerhetskopior av databasen tas regelbundet och förvaras i brandsäkert skåp i låsta utrymmen.

Användargränssnittet för registret kräver användarnamn och lösenord.

9. Rätt till insyn och utövande av insyn

Kunden tillhandahåller själv sina uppgifter i samband med beställningen. Kunden har rätt att på begäran kontrollera de uppgifter som registrerats om honom/henne i kundregistret.

10. Rättelse av en uppgift och utövande av rättelsen av en uppgift

Kunden kan begära rättelse av uppgifter genom att kontakta den i punkt 2 angivna kontaktpersonen.